Witaj!
Zapisz się do Naszego newslettera, aby być na bieżąco.

Poprawnie zapisano się do newslettera.

Coś poszło nie tak, błąd podczas zapisu do newslettera. Skontaktuj się z nami.

Już subskrybujesz nasz newsletter.

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

PORADNIK

Tak, jest taka lista - wywiady realizowane w takiej formie można odszukać w oknie dane - lista - wywiadów środowiskowych OTM. Zakładka dane, znajduje się w głównym oknie programu Helios. Z pozimu tej listy będzie możliwość otworzyć wybrany wywiad, a także zweryfikować wywiady wg parametru statusu oraz pracownika który wywiad przeprowadził.


Informacje dotyczące oceny sytuacji nie są wprowadzane do Kalipso. Na terminalu mobilnym rejestrujecie Państwo informację do momentu podpisania danych wywiadu, czyli wygenerowania klucza podpisu. Zgodnie z Rozporządzeniem informacje dotyczące oceny sytuacji są już w części po podpisaniu wywiadu. Wywiady elektroniczne podpisuje się przy pomocy specjalnie generowanego klucza. Klucz przepisujecie Państwo na poświadczenie, które wcześniej można wywdrukować bezpośrednio z Helios.


Dokonując wysyłki wywiadów z terminala macie Państwo możliwość wysłać również wywiad który nie został podpisany. Taka wysyłka jest traktowana jako wysyłka z komunikatem miękkim tj. podczas wysyłki pojawi się informacja o zaznaczeniu wywiadu który nie został podpisany, oraz komunikat z pytaniem, czy wysyłka danych ma być kontynuowana. Zdecydownianie odradzamy taką wysyłkę - wywiad który nie został podpisany, w przyszłości do statystyk nie będzie traktowany jako wywiad w formie elektronicznej.


Wywiady można drukować, ale nie wszystkie. Wywiad oznaczony jako część I można wydrukować przy pomocy przycisku 'podgląd', który znajdą Państwo na otwartym wywiadzie w lewym dolnym rogu. Częśc I można drukować dla wszystkich rejestrownych w systemie wywiadów, zarówno tradycyjnych jak elektronicznych. Istnieje również możliwość wydruku wywiadu oznaczonego jako część IV tj. tzw. aktualizacji wywiadu. Ta część jest możliwa do druku tylko dla wywiadów elektronicznych. Przycisk który to umożliwi znajdą Państwo w prawym dolnym rogu okna z wywiadami - po odebraniu wywiadu w programie Helios. Częsć IV do wydruku otwierana jest w formie wizualizacji pliku *.xml dlatego istotne, aby na Państwa komputerze, jako domyślny program do obsługi plików typu xml została wybrana przeglądarka internetowa. Na przykładzie systemu windows 10, program domyślny ustala się w oknie ustawień systemu (pozycja wybierz aplikacje domyślne wg. typu plików).


Na dzień dzisiejszy usługa WAW jest uruchomiona dla obszaru Pomocy Społecznej (PS). Aby zestaw WAW został poprawnie pobrany, na komputerze pełniącym rolę serwera musi pracować aplikacja empBRK (empatia - transmisja komunikatów ). W aplikacji administracyjnej empatia powinna być zdefiniowana godzina pobrania zestawu WAW. Sprawozdanie pobierze się automatycznie, a po jego pobraniu będzie możliwość jego naliczenia i odesłania co Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Wyliczenie sprawozdania można wywołać w Helios w zakładce - sprawozdawczość - zestawy WAW.


Pakiet programów do obsługi Empatii ,tak jak pozostałe programy firmy INFO-R posiada plik bazy danych. Plik ma domyślną nazwę empatia.fdb, a jego lokalizacja zależna jest od wskzania pliku konfiguracyjnego *.ini. Kopię bazy danych należy wykonywać regularnie, tak aby w wypadku awarii bazy i braku możliwości jej naprawy mieli Państwo do dyspozycji opcję 'ratunkową' w postaci kopii bazy danych. Istotne, by kopia bazy była wykonywana gdy do pliku nie są podpięci żadni użytkownicy tj. nie są uruchomione aplikacje empatii oraz  nie są podłączone do niej Systemy Dziedzinowe (SD). Kopia może być wykonana na różne sposoby np. po przez skopiowanie pliku 1:1. Można również skorzystać z dedykowanych do tego celu narzędzi np. programu Cobian Backup.


Zwykle taka sytuacja ma miejsce gdy podczas instalacji nowej wersji programu tj. aktualizacji programu wybierana jest zła ścieżka instalacji. Ważne aby podczas przechodzenia przez kolejne kroki instalacji wybrać właściwe miejsce - miejsce gdzie zainstalowany jest program. Najczęściej instalacje programów firmy INFO-R znajdują się w katalogu Progam Files lub w katalogu Pliki Programow (x86). Podczas instalcji należy wskazać poprawną ścieżkę. Na przykładzie programu Helios zwykle będzie to:

C:\Program Files\INFO-R\Helios

lub

C:\Program Files (x86)\INFO-R\Helios


Jeżeli podczas uruchamiania programu - najczęściej podczas instalacji na nowym komputerze pojawi się komunikat sugerujący błąd daty należy dokonać weryfikacji formatu daty w opcjach REGION w Systemie Operacyjnym Windows. Komunikat może wskazywać różne daty, ale w jego formule będzie widoczny znak '.' 

W takiej sytuacji należy w oknie Region (Panel Sterowania) zmienić format Daty - właściwy format oznaczony jest: rrrr-MM-dd 

Dokładne informacje znajdą Państwo w instrukcji instalacji naszych programów. Jest ona dostępna na stronie internetowej w sekcji 'DO POBRANIA'.


Program Helios dla poszczególnych jednostek jest opłacany przez MRPiPS, warunkiem tego jest kwartalne naliczenie i wysłanie zbioru centralnego. W wypadku wystąpienia w zbiorze komunikatu błędu, proszę o kontakt na nasz adres e-mail i przesłanie spakowanego pliku zbioru centralanego *.xml wraz z treścią pojawiających się komunikatów. Otrzymując od Państwa zbiór + błędy będziemy mogli precyzyjnie wskazać Państwu przyczynę problemu i pomóc rozwiązać problem.


Jeżeli zablokują Państwo w programie główne konto tj. konto o loginie Administrator jedyną możliwością jego odblokowania jest uruchomienie systemu przy pomocy hasła serwisowego. Hasło serwisowe można otrzymać tylko po przesłaniu do naszej firmy pisma z prośbą o wydanie takiego hasła oraz pieczątką i podpisem kierownika Jednostki. Pismo należy przesłać jako skan na nasz adres e-mail: admin@info-r.pl 

Uwaga - hasło serwisowe nie jest hasłem stałym, jest cyklicznie zmieniane podczas aktualizacji programów, dlatego po jego otrzymaniu należy uruchomić program i w oknie z pracownikami ustawić nowe hasło (Słownik - Pracownicy lub Dane - Pracownicy w zależności od SD). 


Jeżeli odbiorą Państwo w Systemie Dziedzinowym wniosek elektroniczny, najwygodniejszą formą jego przeglądania i wydruku jest znajdująca się w oknie poczty opcja 'Wyświetl treść wiadomości'. Jeżeli po wybraniu tej wiadomości macie Państwo problem z poprawnym wyświetleniem wniosku tj. otwiera się plik *.xml bez wizualizacji, otwiera się okno notatnika lub innego edytora tekstowego lub na wybranie przycisku program nie reaguje należy dokonać weryfikacji domyślnego narzędzia do otwierania plików *.xml oraz praw zapisu dla plików tymczasowych. 

1. Proszę w Systemie Operacyjnym zweryfikować jakie narzędzie jest przypisane do otwietania plików *.xml - powinna to być dowolna przeglądarka internetowa np. FIREFOX, CHROM, IE. Na przykładzie Windows 10 takie narzędzie mogą Państwo przypisać w oknie 'Domyślne ustawienia aplikacji' lub podczas otwierania dowolnego pliku XML (oznaczenie 'zawsze otwieraj pliki xml za pomocą tej aplikacji'). 

2. Dla katalogu INFO-R tj. dla całego katalogu w którym znajdują się instalacje systemów SD należy dla pozycji użytkownicy ustawić pełne prawa (dokładne informacje w tej sprawie znajdą Państwo w instrukcji instalacji naszych programów w sekcji 'DO POBRANIA').

3. Jeżeli mimo nadania praw jest problem z wizualizacją istnieje możliwość zmiany miejsca zapisu plików z wnioskami elektronicznymi tj. miejsca zapisu tzw. plików tymczasowych. Takiej modyfikacji dokonuje się przez wprowadzienie odpowiedniej modyfikacji w pliku konfiguracyjnym SD np. izyda.ini 

Aby dokonać takiego przekierowania należy na dysku C założyć katalog o dowolnej nazwie np. temp i nadać do niego pełne prawa. Następnie w pliku konfiguracyjnym wprowadzić zmiany w sekcji Directory:

[Directory]
Temp=c:/temp


Okno poczty w Systemach Dziedzinowych w pierwszej kolejności ma za zadanie umożliwić odbieranie Wniosków Elektronicznych wysyłanych przez Petentów. Istnieje jednak również możliwość wysyłki wniosków tj. przekierowania wiadomości do innej jednostki, wysłania nowej wiadomości do innej jednostki, przesłania wiadomości do petenta (jeżeli petent skorzystał przy wysyłce wniosków z platformy e-wniosków systemu Empatia). Do wysyłki wiadomości potrzebny będzie dowolny zestaw do podpisu kwalifikowanego tj. karta oraz czytnik. Aby wysłać wiadomośc należy przy pomocy portu USB podpiąć do komputera czytnik kart oraz wprowadzić kartę z certyfikatem. Aby dokonać podpisu będą Państwo musieli wskazać odpowiednią bibliotekę która wywoła okno do wprowadznia numeru PIN. Wykaz bibliotek od wszystkich dostawców znajdą Państwo w sekcji 'Do Pobrania'. Ponadto zalecamy aby dla katalogu w którym znajdują się instalacje programów tj. dla katalogu INFO-R były nadane uprawnienia tak aby System Dziedzinowy mógł skorzystać z dedykowanej dla podpisu aplikacji (XAdESBES.exe). 


Jeżeli na Państwa komputerach pojawi się problem z aplikacją systemu Windows (Windows Defender) polegający na blokowaniu lub usuwaniu pliku startowego *.exe naszych programów, rozwiązanie zależne będzie, od tego czy dodatkowo macie Państwo zainstalowany zewnętrzny program Antywirusowy. Uruchamiając narzędzie Windows Defender w oknie "Ochrona przed wirusami i zagrożeniami" jest możliwość zmienić pozycję "Opcje Programu antywirusowego Windows Defender". Możecie Państwo albo wyłączyć pozycję "Skanowanie Okresowe", albo jeżeli wspomniana opcja ma być włączona dodać program do wyjątków. Aby dodać program do wyjątków należy wybrać pozycję 'Ustawienia Ochrony przed wirusami i zagrożeniami' a następnie "wykluczenia".


Walidacje miękkie nie wymagają poprawy. Walidacje miękkie to informacje o danych zawartych w zbiorze, do poprawy są tylko komunikaty twarde. Jeżeli w Państwa zbiorze centralnym z programu Amazis02, Izyda, Nemezis pojawią się komunikaty oznaczone jako twarde, muszą one zostać odszukane i poprawione. W zależności jakiej treści komunikat pojawi się w Państwa pliku nasz DI poda informacje o możliwości rozwiązania problemu. W wypadku występowania takiego komunikatu prosimy o przesłanie jego treści, wraz z opisem szczegółowym wyświetlanym przez walidator na nasz adres e-mail - admin@info-r.pl

W wypadku gdy wystąpią u Państwa komunikaty miękkie możemy podać zapytania SQL które pozwolą na ewentualne odszukanie pozycji i jej weryfikację, bez potrzeby poprawy.

Aby odszukać wg idosoba:

select * from osoba where idosoba= 'tu wstawić id osoby';

Aby odszukać wg iddecyzji:

select wniosek.znaksprawy as NR_WNIOSKU, wniosek.data as DATA_WNIOSKU, zdarzenie.opis as NAZWA_ZDARZENIA

from wniosek, zdarzenie where zdarzenie.idwniosek=wniosek.idwniosek and zdarzenie.idzdarzenie='tu wstawić id decyzji';

Aby odszukać wg idswiadczenia:

select * from osoba, harmx where osoba.idosoba=harmx.idosoba and harmx.idharmx= 'tu wstawic id swiadczenie';

Aby odszukać wg idswiadczenia przy id dodatkowy zapis np. zr, rszk itd

select * from osoba, harm where osoba.idosoba=harm.idosoba and harm.idharm='tu wstawic cyfre';


Jeżeli na sprawozdaniu, w dziale z wydatkami (A) nie zgadza się wartość wiersza 5 który dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego należy w pierwszej kolejności wykonać korektę. Korekta dostępna jest po zalogowaniu do systemu z poziomu konta Administratora w zakładce DANE - > KOREKTA - > korekta pozycji świadczeń pielęgnacyjnych w harmonogramach wypłat. Po wykonaniu korekty sprawozdanie należy wyliczyć na nowo. Jeżeli wydatki dalej nie będą zgodne proszę o kontakt z naszym D.O.K (admin@info-r.pl) wraz z informacją o przeprowadzeniu korekty.


W sytuacji gdy naliczają Państwo plik zbioru centralnego i program nie tworzy pliku *.xml tylko sam plik *.xsd proszę nie wczytywać go do aplikacji CAS.


Właściwy plik zbioru musi posiadać zakończenie *.xml , inne pliki na pewno nie zostaną wysłane w sposób właściwy.

Jeżeli brak pliku *.xml proszę sprawdzić miejsce jego zapisu - zalecamy aby plik zapisywać do utworzonego na dysku C folderu o prostej nazwie.


a) Folder nie powinien posiadać polskich znaków i spacji np. (ZC, zbior, skoczow itd).

Folder powinien mieć nadane uprawnienia.


b) Proszę sprawdzić miejsce instalacji programu - zalecanym miejscem jest katalog Program Files (C:\Program Files\INFO-R).

Zalecenie, związane jest z działaniem aplikacji szyfrującej dane zbioru.


c) Jeżeli wskazania wg pkt a i b nie przynoszą rezultatu zalecamy kontakt z naszym DT pod: admin@info-r.plStrona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach funkcjonalnych, statystycznych i marketingowych. Korzystając dalej z serwisu akceptujesz pliki cookies oraz Politykę Prywaności. Dowiedz się więcej