Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

INFORMACJA WS FAKTUR ZA STYCZEŃ 2017

07.01.2017
powrót

Szanowni Państwo.

W związku z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015r oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 paŸdziernika 2015r, który uznał, że gminne zakłady budżetowe nie mogą być uznane za odrębnego od gminy podatnika VAT - od dnia 1 stycznia 2017r podmiotem stosunków cywilnoprawnych, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz świadczeniem usług, jest Gmina.

W związku z powyższym, ponieważ większość użytkowników, przesłała zamówienia na licencje 2017 uzupełnione niepoprawnymi, na chwilę obecną, danymi dotyczącymi Nabywcy i Odbiorcy faktury nasz Dział Księgowy wstrzymuje wystawianie faktur VAT z datą styczeń 2017 do dnia 16 stycznia 2017r po to, aby użytkownicy, którzy do tej pory nie przesłali informacji z prośbą o zmianę danych Nabywcy i Odbiorcy na fakturze mieli możliwość, taką prośbę przesłać drogą elektroniczną, lub faksem na numer 33/ 853 04 06.