Witaj!
Zapisz się do Naszego newslettera, aby być na bieżąco.

Poprawnie zapisano się do newslettera.

Coś poszło nie tak, błąd podczas zapisu do newslettera. Skontaktuj się z nami.

Już subskrybujesz nasz newsletter.

Zamów rozmowę

Trwa pobieranie dostępnych terminów konsultacji
Termin konsultacji został zarezerwowany! Potwierdzenie terminu otrzymasz na podany adres e-mail.

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych
dla jednostek budżetowych.

PORADNIK

Tak. Wywiady realizowane w takiej formie można odszukać w oknie Dane - Lista - wywiadów środowiskowych OTM. Zakładka Dane znajduje się w głównym oknie programu Helios. Z poziomu tej listy będzie możliwość otworzyć wybrany wywiad, a także zweryfikować wywiady wg parametru statusu oraz pracownika, który wywiad przeprowadził.


Informacje dotyczące oceny sytuacji nie są wprowadzane do Kalipso. Na terminalu mobilnym rejestrujecie Państwo informację do momentu podpisania danych wywiadu, czyli wygenerowania klucza podpisu. Zgodnie z Rozporządzeniem, informacje dotyczące oceny sytuacji są już w części znajdującej się po podpisaniu wywiadu. Wywiady elektroniczne podpisuje się przy pomocy specjalnie generowanego klucza. Klucz przepisujecie Państwo na poświadczenie, które wcześniej można wydrukować bezpośrednio z programu Helios.


Dokonując wysyłki wywiadów z terminalu, macie Państwo możliwość wysłać również wywiad, który nie został podpisany. Taka wysyłka jest traktowana jako wysyłka z komunikatem miękkim, tj. podczas wysyłki pojawi się informacja o zaznaczeniu wywiadu, który nie został podpisany, oraz komunikat z pytaniem, czy wysyłka danych ma być kontynuowana. Zdecydowanie odradzamy taką wysyłkę - wywiad, który nie został podpisany, w przyszłości do statystyk nie będzie traktowany jako wywiad w formie elektronicznej.


Wywiady można drukować, ale nie wszystkie. Wywiad oznaczony jako część I można wydrukować przy pomocy przycisku 'Podgląd', który znajdą Państwo na otwartym wywiadzie w lewym dolnym rogu. Część l można drukować dla wszystkich rejestrowanych w systemie wywiadów, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych. Istnieje również możliwość wydruku wywiadu oznaczonego jako część IV, tj. tzw. aktualizacji wywiadu. Ta część jest możliwa do druku tylko dla wywiadów elektronicznych. Przycisk, który to umożliwi, znajdą Państwo w prawym dolnym rogu okna z wywiadami - po odebraniu wywiadu w programie Helios. Część IV do wydruku otwierana jest w formie wizualizacji pliku *.xml, dlatego istotne jest, aby na Państwa komputerze, jako domyślny program do obsługi plików typu xml, została wybrana przeglądarka internetowa. Na przykładzie systemu Windows 10, program domyślny ustala się w oknie ustawień systemu (pozycja Wybierz aplikacje domyślne według typów plików).


Na dzień dzisiejszy usługa WAW jest uruchomiona dla obszaru Pomocy Społecznej (PS). Aby zestaw WAW został poprawnie pobrany, na komputerze pełniącym rolę serwera musi pracować aplikacja empBRK (empatia - transmisja komunikatów ). W aplikacji administracyjnej Empatia powinna być zdefiniowana godzina pobrania zestawu WAW. Sprawozdanie pobierze się automatycznie, a po jego pobraniu będzie możliwość jego naliczenia i odesłania co Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Wyliczenie sprawozdania można wywołać w Helios w zakładce Sprawozdawczość - Zestawy WAW.


Pakiet programów do obsługi Empatii, tak jak pozostałe programy firmy INFO-R, posiada plik bazy danych. Plik ma domyślną nazwę empatia.fdb, a jego lokalizacja zależna jest od wskazania pliku konfiguracyjnego *.ini. Kopię bazy danych należy wykonywać regularnie, tak aby w wypadku awarii bazy i braku możliwości jej naprawy mieli Państwo do dyspozycji opcję 'ratunkową' w postaci kopii bazy danych. Istotne, by kopia bazy była wykonywana, gdy do pliku nie są podpięci żadni użytkownicy, tj. nie są uruchomione aplikacje Empatii oraz nie są podłączone do niej Systemy Dziedzinowe (SD). Kopia może być wykonana na różne sposoby, np. poprzez skopiowanie pliku 1:1. Można również skorzystać z dedykowanych do tego celu narzędzi, np. programu Cobian Backup.


Zwykle taka sytuacja ma miejsce, gdy podczas instalacji nowej wersji programu, tj. aktualizacji programu, wybierana jest zła ścieżka instalacji. Ważne, aby podczas przechodzenia przez kolejne kroki instalacji, wybrać właściwe miejsce - miejsce, gdzie zainstalowany jest program. Najczęściej instalacje programów firmy INFO-R znajdują się w katalogu Program Files lub w katalogu Pliki Programów (x86). Podczas instalacji należy wskazać poprawną ścieżkę. Na przykładzie programu Helios, zwykle będzie to:

C:\Program Files\INFO-R\Helios

lub

C:\Program Files (x86)\INFO-R\Helios.


Jeżeli podczas uruchamiania programu - najczęściej podczas instalacji na nowym komputerze - pojawi się komunikat sugerujący błąd daty, należy dokonać weryfikacji formatu daty w opcjach REGION w Systemie Operacyjnym Windows. Komunikat może wskazywać różne daty, ale w jego formule będzie widoczny znak '.' 

W takiej sytuacji należy w oknie Region (Panel Sterowania) zmienić format daty. Właściwy format oznaczony jest: rrrr-MM-dd .

Dokładne informacje znajdą Państwo w instrukcji instalacji naszych programów. Jest ona dostępna na stronie internetowej w sekcji 'DO POBRANIA'.


Program Helios dla poszczególnych jednostek jest opłacany przez MRiPS, warunkiem tego jest kwartalne naliczenie i wysłanie zbioru centralnego. W przypadku wystąpienia w zbiorze komunikatu błędu, proszę o kontakt na nasz adres e-mail (admin@info-r.pl) i przesłanie spakowanego pliku zbioru centralnego *.xml wraz z treścią pojawiających się komunikatów. Otrzymując zbiór + błędy, będziemy mogli precyzyjnie wskazać Państwu przyczynę problemu i pomóc go rozwiązać.


Jeżeli zablokują Państwo w programie główne konto, tj. konto o loginie Administrator, jedyną możliwością jego odblokowania jest uruchomienie systemu przy pomocy hasła serwisowego. Hasło serwisowe można otrzymać tylko po przesłaniu do naszej firmy pisma z prośbą o wydanie takiego hasła wraz z pieczątką i podpisem Kierownika Jednostki. Pismo należy przesłać jako skan na adres e-mail: admin@info-r.pl .

Uwaga - hasło serwisowe nie jest hasłem stałym, jest cyklicznie zmieniane podczas aktualizacji programów, dlatego po jego otrzymaniu należy uruchomić program i w oknie z pracownikami ustawić nowe hasło dla konta Administrator (Słownik - Pracownicy lub Dane - Pracownicy, w zależności od SD). 


Jeżeli odbiorą Państwo w Systemie Dziedzinowym wniosek elektroniczny, najwygodniejszą formą jego przeglądania i wydruku jest znajdująca się w oknie poczty opcja 'Wyświetl treść wiadomości'. Jeżeli po wybraniu tej ikony macie Państwo problem z poprawnym wyświetleniem wniosku, tj. otwiera się plik *.xml bez wizualizacji, otwiera się okno notatnika lub innego edytora tekstowego albo na wybranie przycisku program nie reaguje, należy dokonać weryfikacji domyślnego narzędzia do otwierania plików *.xml oraz praw zapisu dla plików tymczasowych. 

1. Proszę w Systemie Operacyjnym zweryfikować jakie narzędzie jest przypisane do otwierania plików *.xml - powinna to być dowolna przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Microsoft Edge. Na przykładzie Windows 10 takie narzędzie mogą Państwo przypisać w oknie 'Domyślne ustawienia aplikacji' lub podczas otwierania dowolnego pliku XML (oznaczenie 'zawsze otwieraj pliki xml za pomocą tej aplikacji'). 

2. Dla katalogu INFO-R, tj. dla całego katalogu, w którym znajdują się instalacje systemów SD, należy dla pozycji Użytkownicy(nazwa/Użytkownicy) ustawić pełne prawa (dokładne informacje w tej sprawie znajdą Państwo w instrukcji instalacji naszych programów w sekcji 'DO POBRANIA').

3. Jeżeli mimo nadania praw jest problem z wizualizacją, istnieje możliwość zmiany miejsca zapisu plików z wnioskami elektronicznymi, tj. miejsca zapisu tzw. plików tymczasowych. Takiej modyfikacji dokonuje się przez wprowadzenie odpowiedniej zmiany w pliku konfiguracyjnym *.ini danego programu.

Aby dokonać takiego przekierowania, należy na dysku C założyć katalog o dowolnej nazwie np. TempAMA i nadać do niego pełne prawa dla Użytkowników. Następnie w pliku konfiguracyjnym wprowadzić zmiany w sekcji Directory:

[Directory]

Temp=c:/TempAMA


Okno poczty w Systemach Dziedzinowych w pierwszej kolejności ma za zadanie umożliwić odbieranie Wniosków Elektronicznych wysyłanych przez Petentów. Istnieje jednak również możliwość wysyłki wniosków, tj. przekierowania wiadomości do innej jednostki, wysłania nowej wiadomości do innej jednostki, a także przesłania wiadomości do Petenta (jeżeli Petent skorzystał przy wysyłce wniosku z Platformy e-wnioski systemu Emp@tia). Do wysyłki wiadomości potrzebny będzie dowolny zestaw do podpisu kwalifikowanego, tj. karta oraz czytnik. Aby wysłać wiadomość, należy przy pomocy portu USB podpiąć do komputera czytnik kart oraz wprowadzić kartę z certyfikatem. W celu dokonania podpisu, będą Państwo musieli wskazać odpowiednią bibliotekę, która wywoła okno do wprowadzenia numeru PIN. Wykaz bibliotek od wszystkich dostawców znajdą Państwo w sekcji 'Do Pobrania'. (pod piramidą Empatia). Ponadto zalecamy, aby dla katalogu, w którym znajdują się instalacje programów, tj. dla katalogu INFO-R, były nadane uprawnienia tak, by System Dziedzinowy mógł skorzystać z dedykowanej dla podpisu aplikacji (XAdESBES.exe). 


Jeżeli na Państwa komputerach pojawi się problem z aplikacją systemu Windows (Windows Defender), polegający na blokowaniu lub usuwaniu pliku startowego *.exe naszych programów, rozwiązanie zależne będzie od tego, czy dodatkowo macie Państwo zainstalowany zewnętrzny program antywirusowy. Uruchamiając narzędzie Windows Defender w oknie "Ochrona przed wirusami i zagrożeniami" jest możliwość zmienić pozycję "Opcje Programu antywirusowego Windows Defender". Możecie Państwo albo wyłączyć pozycję "Skanowanie Okresowe", albo - jeżeli wspomniana opcja ma być włączona - dodać program do wyjątków. W celu dodania programu do wyjątków, należy wybrać pozycję 'Ustawienia Ochrony przed wirusami i zagrożeniami', a następnie "Wykluczenia".


Walidacje miękkie nie wymagają poprawy. Walidacje miękkie to informacje o danych zawartych w zbiorze, do poprawy są tylko komunikaty twarde. Jeżeli w Państwa zbiorze centralnym z programu Amazis02, Izyda, Nemezis pojawią się komunikaty oznaczone jako twarde, muszą one zostać odszukane i poprawione. W zależności od tego, jakiej treści komunikat pojawi się w Państwa pliku, nasz DI poda informacje o możliwości rozwiązania problemu. W przypadku wystąpienia takiego komunikatu, prosimy o przesłanie jego treści wraz z opisem szczegółowym wyświetlanym przez walidator, na nasz adres e-mail - admin@info-r.pl .

W wypadku, gdy wystąpią u Państwa komunikaty miękkie, możemy podać zapytania SQL, które pozwolą na odszukanie pozycji i jej weryfikację, bez potrzeby poprawy.

Aby odszukać wg idosoba:

select * from osoba where idosoba= 'tu wstawić id osoby';

Aby odszukać wg iddecyzji:

select wniosek.znaksprawy as NR_WNIOSKU, wniosek.data as DATA_WNIOSKU, zdarzenie.opis as NAZWA_ZDARZENIA

from wniosek, zdarzenie where zdarzenie.idwniosek=wniosek.idwniosek and zdarzenie.idzdarzenie='tu wstawić id decyzji';

Aby odszukać wg idswiadczenia:

select * from osoba, harmx where osoba.idosoba=harmx.idosoba and harmx.idharmx= 'tu wstawic id swiadczenie';

Aby odszukać wg idswiadczenia (przy id dodatkowy zapis, np. zr, rszk itd.)

select * from osoba, harm where osoba.idosoba=harm.idosoba and harm.idharm='tu wstawic cyfre';


Jeżeli na sprawozdaniu w dziale z wydatkami (część A) nie zgadza się wartość wiersza 5, który dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego, należy w pierwszej kolejności wykonać korektę. Korekta dostępna jest po zalogowaniu do systemu z poziomu konta Administratora, w zakładce DANE - > KOREKTA - > Korekta pozycji świadczeń pielęgnacyjnych w harmonogramie wypłat. Po wykonaniu korekty, sprawozdanie należy wyliczyć na nowo. Jeżeli wydatki dalej nie będą zgodne, proszę o kontakt z naszym D.O.K (admin@info-r.pl) wraz z informacją o przeprowadzeniu korekty.


W sytuacji, gdy naliczają Państwo plik zbioru centralnego i program nie tworzy pliku *.xml, tylko sam plik *.xsd, proszę nie wczytywać go do aplikacji CAS.


Właściwy plik zbioru musi posiadać zakończenie *.xml. Inne pliki na pewno nie zostaną wysłane w sposób właściwy.

Jeżeli brakuje pliku *.xml, proszę sprawdzić miejsce jego zapisu - zalecamy, aby plik zapisywać do utworzonego na dysku C folderu o prostej nazwie:

a) folder nie powinien posiadać w nazwie polskich znaków i spacji (np. ZC, zbior, cas, itd.).

b) folder powinien mieć nadane uprawnienia.

c) proszę sprawdzić miejsce instalacji programu - zalecanym miejscem jest katalog Program Files (C:\Program Files\INFO-R).

Zalecenie związane jest z działaniem aplikacji szyfrującej dane zbioru.


Jeżeli wskazania wg pkt a i b nie przynoszą rezultatu, zalecamy kontakt z naszym DT pod: admin@info-r.pl .


W sytuacji, gdy instalują Państwo nową wersję programu, a proces aktualizacji kończy się komunikatem błędu:


'Aktualizacja zakończona błędnie'


lub


w trakcie procesu aktualizacji pojawia się komunikat informujący o braku biblioteki *.dll


należy:


z katalogu FireBird (w wersji 2.5-z folderu BIN) do katalogu aktualizowanego programu jednocześnie skopiować i podmienić 3 pliki:


isql.exe

gbak.exe

fbclient.dll


Proszę po tej czynności uruchomić program (nie aktualizację) i sprawdzić czy przejdzie skrypt.


Jeżeli wykonana czynność nie przynosi rozwiązania, zaleca się wykonać próbę aktualizacji najpierw z poziomu innego komputera.


W przypadku powodzenia procesu, wrócić i ponowić próbę na maszynie, na której pojawił się pierwotnie problem.


W sytuacji wystąpienia problemów z wysyłką wiadomości elektronicznych przez system Empatia, w zakresie:


korespondencja Gmina - Wojewoda


lub


wysyłka wiadomości z poziomu skrzynki nadawczej


niezbędne dla diagnozy problemu będą dane w zakresie:


1) screen - obraz komunikatu błędu (jeżeli taki komunikat pojawił się w trakcie wysyłki),

2) zestaw plików *.xml dotyczących tego wywołania.


Pliki można znaleźć i zapisać przyciskiem dyskietki w oknie komunikatów aplikacji Empatia - administracja.


Pliki należy przekazać wraz z opisem przypadku na adres: admin@info-r.pl


Opcja wysyłki wiadomości w ramach usługi komunikacji Gmina - Wojewoda znajduje się bezpośrednio na zarejestrowanym wniosku.


Aby wykonać wysyłkę, niezbędne jest posiadanie karty podpisu kwalifikowanego, do autoryzacji wysyłki.


Wysyłkę rozpoczynamy z poziomu wniosku, wykonując:-oznaczenie wniosku jako 'wniosek z koordynacji' (pierwsza karta wniosku),

-uzupełnienie danych wniosku, w zakresie składu rodziny oraz oznaczenie wnioskowania na właściwe osoby (przycisk wnioskowania ustawiony na TAK),

-wypełnienie okna Korespondencja z Urzędem Wojewódzkim,

-wskazanie adresata wiadomości,

-podpis wiadomości


Po prawidłowym wykonaniu wysyłki, poczta systemu Empatia powinna pobrać UPP.


Dokładne informacje dotyczące wysyłki znajdą Państwo w Instrukcji - można ją odszukać w sekcji 'Do pobrania' na stronie internetowej.


W oknie zapytań do ZUS systemu Emp@tia dodano funkcje "wniosek OK-WUD", która umożliwia utworzenie pliku XML (do wczytania na platformie PUE) z danymi wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS - OK-WUD.


Ikona WNIOSEK OK-WUD będzie dostępna w oknie zapytań ZUS, z poziomu wniosku lub spod menu Empatia - Zapytania po wysłaniu zapytania na Empatia - ZUS:


Po wybraniu ikony WNIOSEK OK-WUD na ekranie pojawi się okno z danymi, jakie zostaną przesłane we wniosku do ZUS. W polach z podstawą prawną, wskazaniem przeznaczenia dla udostępnionych danych oraz zakresu żądanych danych znajdują się podpowiedzi przygotowane przez producenta, które mogą być zmieniane przez użytkownika:Po sprawdzeniu danych wybieramy ikonę ZAPISZ W FORMACIE XML i zapisujemy plik w dowolnej lokalizacji (np.: na Pulpicie).


Następnie logujemy się do portalu PUE i wybieramy zakładkę PŁATNIK:z lewej strony wybieramy zakładkę DOKUMENTY I WIADOMOŚCI, a następnie DOKUMENTY ROBOCZE:korzystając z ikony IMPORTUJ - IMPORTUJ DOKUMENTY, znajdującej się na dolnym pasku:w kolejnym oknie, wskazujemy zapisany przez użytkownika plik XML, korzystając z ikony DODAJ DOKUMENT:i wczytujemy go do dokumentów roboczych korzystając z ikony IMPORTUJ:
wczytany dokument użytkownik może sprawdzić lub edytować korzystając z ikony SZCZEGÓŁY:a w następnym oknie, z ikony EDYTUJ:


1. W opcjach tworzenia nowej listy wypłat świadczeń dodano pozycję "uchodźcy UKR", która umożliwi utworzenie listy wypłat tylko dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.UWAGA!

Filtr "uchodźcy UKR" zadziała TYLKO w przypadku osób, które w danych osobowych mają zaznaczone opcje "uchodźca" oraz ustawione pole obywatelstwo kraju: Ukraina. Dane te muszą być ustawione u świadczeniobiorcy (osoby, która pojawi się na liście wypłat):
W celu przygotowania listy wypłat TYLKO na świadczenie jednorazowe 300 zł zalecamy ustawienie, podczas tworzenia listy wypłat, kodu świadczenia 190081 (nie będzie wtedy konieczne używanie kryterium świadczeniobiorcy: uchodźcy UKR):

W przypadku, gdy konieczna jest grupowa zmiana planowanego terminu wypłaty dla większej ilości wnioskodawców (np.: w przypadku planowanej szybszej wypłaty drugiej raty dodatku osłonowego) należy:

1. w głównym oknie programu, z menu WYPŁATY wybrać opcję ZMIANA TERMINU WYPŁATY:


2. następnie ustawić termin, który będzie podlegał zmianie (np.: wypłata za miesiąc grudzień 2022 o planowanym terminie wypłaty 2022-12-02) i ustawić nowy, planowany termin wypłaty (np.: 2022-04-11):

3. po ustawieniu właściwych parametrów grupowej zmiany terminu wypłaty wybieramy ikonę ZMIEŃ TERMIN i potwierdzamy swój wybór poprzez ikonę TAK:


4. potwierdzenie grupowej zmiany terminu wypłaty spowoduje zmianę dat wypłaty na wszystkich wnioskach, na których w oknie Harmonogramu widoczna była do wypłaty pozycja grudniowa z planowanym terminem wypłaty: 2022-12-02W związku z faktem, iż zdarzają się sytuacje błędnego wskazania kodu świadczenia na wniosku, co skutkuje późniejszym błędnym zliczaniem świadczenia np.: do sprawozdania udostępniliśmy na koncie Administratora funkcję korekty, która pozwala na "przekodowanie" błędnie wskazanego na wniosku kodu, nawet w sytuacji, gdy wniosek jest już zamknięty, lub wypłacony.


UWAGA! NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA FAKT, ABY W PRZYPADKU ZMIANY KODU DLA ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO WSKAZYWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE KOLEJNE ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE.

NIE WOLNO(!) WSKAZYWAĆ PODCZAS ZMIANY KODU ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO, NOWEGO KODU PRZYPISANEGO DO GRUPY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH (I ODWROTNIE)


1. W celu zmiany błędnie wybranego na wniosku kodu świadczenia należy w głównym oknie wybrać z menu Dane - Korekta opcję ZMIANA KODU ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH (lub pieniężnych - w zależności których świadczeń dotyczy pomyłka na wniosku):2. Na ekranie pojawi się okno przyznanych świadczeń niepieniężnych (lub pieniężnych). W tym oknie ustalamy kryteria wyszukiwania wniosków "do poprawy" (m.in wybraną rodzinę, rodzaj świadczenia itp). Po ustaleniu kryteriów wyszukiwania wybieramy ikonę ODŚWIEŻ, widoczną w lewym dolnym rogu:3. Po wyselekcjonowaniu listy wniosków, na których będziemy dokonywać zmiany kodu świadczenia, zaznaczamy pozycje do zmiany, a następnie wybieramy ikonę ZMIEŃ KOD (widoczną w dolnej, środkowej części okna). Program zapyta użytkownika, czy nowe świadczenie jest świadczeniem ustawowym (TAK), czy nieustawowym (NIE):4. Po wybraniu odpowiedniej opcji (TAK/NIE) na ekranie pojawi się okno z dostępnymi aktualnie kodami świadczeń. W tym oknie wybieramy i zaznaczamy NOWY KOD Świadczenia, na jaki chcemy zmienić świadczenia błędnie wskazane na wniosku. Po wybraniu NOWEGO KODU ŚWIADCZENIA potwierdzamy wybór klikając w ikonę WYBIERZ widoczną w lewym, dolnym rogu okna:5. Po wybraniu nowego kodu program poprosi użytkownika o potwierdzenie decyzji o zmianie kodu poprzez stosowny komunikat:6. Po potwierdzeniu przez użytkownika decyzji o przekodowaniu dla zaznaczonych na liście pozycji, program dokona wskazanej korekty, co widoczne będzie od razu na liście przyznanych świadczeń:W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi weryfikacji obywateli Ukrainy za pośrednictwem usługi EMPATIA - PESEL przygotowaliśmy, dla jednostek posiadających na Empatii aktywne certyfikaty (dla obszarów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych lub funduszu alimentacyjnego), możliwość przesłania zapytania o dane obywateli Ukrainy, za pomocą zarejestrowanych do tej pory, przez jednostkę certyfikatów.


Przygotowanie systemu dziedzinowego do wysyłki zapytań:


1. z menu System - Parametry, wybieramy parametr System- Empatia a następnie ustawiamy pozycje dla tego parametru w następujący sposób:


a) współpraca z platformą komunikacyjną Empatia - na TAKb) obszar systemu Empatia używany do komunikacji - wskazujemy obszar, dla którego jednostka posiada aktualny certyfikat
2. Zamykamy program ELPIS a następnie w pliku konfiguracyjnym elpis.ini (ustawienia konfiguracyjne) dodajemy wpis (podobnie jak ma to miejsce np.: w programie Amazis, Helios, Izyda lub Nemezis) wskazujący na ścieżkę dostępu do bazy Empatia.fdb:


3. Po ponownym uruchomieniu programu ELPIS należy pobrać słowniki systemowe CSIZS (słowniki zapisują się na bazie danych - wystarczy pobrać na jednym komputerze).a) najpierw pobieramy Listę słowników:b) a następnie pobieramy pozycje słownika (najważniejsze dla usługi PESEL to słowniki nr 10, 11, 23):
4. Weryfikacji danych można dokonywać z poziomu wniosku (wysłanie zapytania przez ikonę "Wyślij zapytanie", sprawdzenie weryfikacji poprzez ikonę "Empatia") :


W związku z faktem, iż aplikacja CEEB pozwala na wygenerowanie raportu zawierającego informacje na temat złożonych deklaracji źródła ogrzewania programy ATAR, INDRA i ETER zostały wyposażone w funkcję importu ww. raportu oraz przypisanie konkretnej deklaracji do rozpatrywanego wniosku.


W aplikacji CEEB należy przygotować raport korzystając z ikony POBIERZ ODFILTROWANE DANE W CSV (zalecane). W przypadku problemów z przygotowaniem pliku raportu z odfiltrowanymi danymi użytkownik może wygenerować w CEEB pełny raport korzystając z ikony POBIERZ PEŁNY RAPORT W CSV. Oba pliki wczytują się poprawnie w systemach naszej firmy:W celu zaimportowania pliku *.csv z raportem deklaracji CEEB w programach ATAR, INDRA i ETER należy z głównego menu wybrać opcję Dane – Deklaracje CEEB:

 

 

Na ekranie pojawi się okno, w którym będzie można zaimportować wygenerowany w CEEB plik *.csv:


 


UWAGA!

Wczytywanie deklaracji może potrwać dłuższą chwilę. Nie należy w tym czasie, wyłączać programu (resetować komputera). Zakończenie procesu wczytywania deklaracji zostanie oznaczone przez program stosownym komunikatem.


W celu zaimportowania pliku z deklaracjami wybieramy ikonę Import danych widoczną w lewym, dolnym rogu okna a następnie wskazujemy plik wygenerowany w aplikacji CEEB:

 

 

W tym momencie program rozpocznie import danych z pliku – import ten można wielokrotnie powtarzać (np.: raz w tygodniu) w celu dodania do bazy nowych deklaracji, jakie pojawią się w bazie CEEB. O zakończeniu importu program poinformuje użytkownika stosownym komunikatem:

 

 

Wczytane do programu deklaracje będą wykorzystywane i wyświetlane użytkownikowi podczas wprowadzania danych na wniosku:


a) w ATARZE:b) w INDRZE:c) w ETERZE:W wersji 1.01 programu ATAR - dodatki węglowe dodano, w oknie Wnioski o wypłatę dodatku węglowego, opcję pozwalającą na wyszukanie wniosków, na których wprowadzono ten sam adres instalacji źródła ogrzewania.


W celu przygotowania zestawienia ww. wniosków należy z głównego menu wybrać opcję Wnioski - Lista wniosków:


na ekranie pojawi się okno Wnioski o wypłatę dodatku węglowego z opcją Wnioski z tym samym adresem instalacji źródła ogrzewania:Po zaznaczeniu tej opcji oraz ustawieniu sortowania wg adresu źródła ogrzewania:należy wybrać ikonę ODŚWIEŻ.


Z lewej strony okna pojawi się lista wszystkich wniosków posiadających "zdublowany" adres instalacji źródła ogrzewania. Wnioski, na których mamy dokładnie ten sam adres instalacji, będą ustawione na liście kolejno jeden po drugim a adres instalacji, po podświetleniu konkretnej pozycji na liście, będzie wyświetlał się w prawym, dolnym rogu okna:
Szanowni Państwo,


w związku ze zgłoszeniami użytkowników, dotyczącymi problemów z powiązaniem wniosków posiadających ten sam adres instalacji źródła ciepła, wynikających z wielokrotnej edycji ww. adresu i brakiem zatwierdzenia edytowanych danych przez ikonę OK, udostępniliśmy Państwu aktualizację do wersji 1.01a programu Atar - dodatki węglowe.


W głównym oknie programu w menu "Dane->Korekta" dodano funkcję "weryfikacja adresów instalacji źródła ciepła", która umożliwia sprawdzenie adresów źródeł ciepła na wszystkich wprowadzonych wnioskach o dodatek węglowy. Opcja ta jest dostępna dla użytkownika posiadającego uprawnienia Administratora systemu. Funkcja ta dokona przeglądu wszystkich zapisanych na bazie wniosków pod kątem koniecznych powiązań (oznaczeniem ponownie na różowo pola z adresem na zakładce Dodatek węglowy) pomiędzy wnioskami zawierającymi te same adresy instalacji źródła ciepła. (ZALECANE).


W celu uruchomienia ww. funkcjonalności należy zalogować się do programu na koncie Administratora a następnie z głównego menu Dane - Korekta wybrać opcję WERYFIKACJA ADRESÓW INSTALACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA:


program poprosi użytkownika o potwierdzenie aktywacji ww. funkcjonalności:po zatwierdzeniu przez ikonę TAK program rozpocznie weryfikację wszystkich zapisanych na bazie wniosków i dokona ewentualnego ponownego powiązania pomiędzy wnioskami (tzn. oznaczy na różowo pole z adresem instalacji na zakładce Dodatek węglowy).


Uwaga! W zależności od ilości wniosków proces ten może trwać dłuższą chwilę.


 

2. Dla użytkownika posiadającego uprawnienia Administratora systemu, umożliwiono także edycję adresu instalacji źródła ciepła na wnioskach, na których została już założona informacja o przyznaniu świadczenia. Zmiana/edycja adresu instalacji źródła ciepła zapisywana jest na Dzienniku Zdarzeń.


W związku z uruchomieniem przez MRIPS, na platformie EMP@TIA, usługi ZGON (dane osób zmarłych) dla obszarów SR i FA możliwość pobrania ww. danych została udostępniona w najnowszych aktualizacjach naszych systemów dziedzinowych (Amazis, Nemezis i pakiet programów obsługujących EMP@TIĘ).  • W celu pobrania danych o osobach zmarłych należy po zalogowaniu się do programu wybrać z głównego menu opcję EMPATIA - DANE OSÓB ZMARŁYCH:  • następnie w oknie EMP@TIA - DANE OSÓB ZMARŁYCH wybieramy ikonę WYŚLIJ ZAPYTANIE (Ważne! Transmisja Komunikatów musi być uruchomiona):
  • ustawiamy okres, za jaki chcemy pobrać dane (Uwaga! Zasilenie inicjalne danymi wcześniejszymi zostało wykonane przez Ministerstwo z datą 2023-01-06 i taką datę zaleca się ustawić jako Datę OD):
  • program pobierze dane z bazy Emp@tii i wyświetli je użytkownikowi:  • po pobraniu danych program automatycznie odszuka osobę o podanym numerze PESEL w danych zapisanych na bazie programu i ustawi datę zgonu w oknie DANE OSOBOWE:
UWAGA! DANE OSÓB ZMARŁYCH POBIERANE SĄ TYLKO RAZ.


W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem danych o osobach zmarłych należy sprawdzić, czy w pliku konfiguracyjnym programu Emp@tia empBRK.ini została dodana podczas aktualizacji sekcja:

[ZgonSerwis]

URL=https://ws.mpips.gov.pl/pi/zgon/v1/ZgonSerwis

Svc=ZgonSoapService

Prt=zgon_soap_service_wsdl_Port

Ustawienia Ciasteczek

Strona korzysta z plików Coookies.

Używamy plików cookies w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego, w celu analizy ruchu na naszej stronie oraz pozyskiwania statystyk użytkowania.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są używane przez strony internetowe w celu zapisania w przeglądarcepewnych danych o użytkowniku.

Zgodnie z prawem, możemy tworzyć pliki cookies na Twoim urządzeniu tylko jeżeli są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Pliki cookies, które nie są niezbędne do poprawnego działania serwisu możemy zapisywać tylko za Twoją zgodą.

Ten serwis wykorzystuje różnego rodzaju pliki cookies, niektóre z nich są tworzone i zarządzane przez usługi firm trzecich, które wykorzystywane są na naszej stronie.

W dowolnym momencie możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę na pliki cookies. W naszej Polityce Prywatności możesz sprawdzić jakie dane i w jaki sposób są przez nas przetwarzane.

Niezbędne

Niezbędne pliki cookies sprawiają, że strona internetowa jest prawdziwie użyteczna, zapewniają podstawowe funkcje jak identyfikacja sesji użytkownika czy autoryzacja dostępu do zabezpieczonych części serwisu. Strona nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookies.

Funkcjonalne

Używane do zapewnienia dodatkowej funkcjonalności serwisu (np. działania modułu czatu). Ich brak może spowodować wyłączenie niektórych funkcjonalności.

Marketingowe

Używane do śledzenia aktywności użytkownika w serwisie w celu lepszego dopasowania treści marketingowych i reklamowych.